Konservatuvarımız

KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

Atatürk’ün emriyle kurulan, Cumhuriyet’in ilk konservatuvarı bugün yetmiş altıncı yaşını kutlamaktadır. Kuruluşundan bugüne, hem ulusal hem de uluslararası arenada adını duyurmuş çok sayıda sanatçı ve bilim insanı yetiştiren Konservatuvar, yurdumuzdaki tüm sanat kurumlarının, ayrıca diğer resmi ve özel sanat topluluklarının da kaynağıdır. Adı, Çağdaş Türk sanatının en önemli isimleriyle birlikte anılagelen Konservatuvar; gerek çatısı altında çalışan değerli eğitmenler, gerekse yetiştirdiği sanatçı ve bilim insanlarıyla, Türk sanat yaşamına en üst düzeyde katkı sağlamaya devam etmektedir. Cumhuriyet değerlerinin adeta bir anıtı olan Konservatuvar’ın geçmişi de, bu konumuna yaraşır derecede zengindir. Bu noktada, Konservatuvar geçmişinde önemli bir rol oynayan Musiki Muallim Mektebi’nden söz etmek gerekmektedir.

Musiki Muallim Mektebi'nden Ankara Devlet Konservatuvarı'na

Mûsikî Mu'allim Mektebi, Atatürk'ün emriyle, 1924 yılında, orta dereceli okullara müzik öğretmeni yetiştirmek üzere, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı adını almış olan Maarif Vekâleti’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Müzik ve Fransızca’nın yanı sıra;  tarih, Türkçe ve biyoloji gibi kültür dersleri de verilen okulun ilk öğretmenleri, günümüzde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adını taşıyan Riyâset-i Cumhûr Mûsikî Hey'eti üyeleridir. 1925 yılından başlayarak, müzik öğrenimi için Avrupa'ya gönderilen Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses gibi öğrenciler de yurda döndükten sonra burada eğitmen olarak görev almışlardır.

Fotoğraf 1. Musiki Muallim Mektebi: Eğitmen ve Öğrenciler

Başlangıçta okul binası olarak, Ankara'nın Cebeci semtinde yer alan ve Şakir Ağa adlı kişinin yaptırdığı, üç kerpiç evden oluşan bir otel kullanılmıştır. Ancak 1928 yılına gelindiğinde, fiziki imkânları, artan ihtiyaçlara ve kalabalıklaşan nüfusa cevap veremeyen bu binanın yıkılarak, yerine, projesi İsviçreli mimar Ernest Arnold Egli’ye (1893-1974) ait olan bir kompleksin inşası kararlaştırılmıştır. 1929’da tamamlanan yeni binada, dersliklerin yanı sıra bir konser salonu ve fuayesi, yemekhane, yurt ve çalışma odaları da bulunmaktadır. Yeni mekânlarla genişletilen binada, 1985 yılına dek eğitime devam edilmiştir.

Fotoğraf 2. Musiki Muallim Mektebi Cebeci Binası

1933 yılında Musiki Muallim Mektebi’nde, dönemin Maarif Vekili Hikmet Bayur’un (1891-1980) başkanlığında, Mekteb’in kuruluşundan beri müdür olarak görev yapan Osman Zeki Üngör (1880-1958) ve öğretmenlerden oluşan bir komisyon, Milli Musiki ve Temsil Akademisi Kanun Tasarısı’nı hazırlamıştır.

Tasarıya göre, her türlü müzik ihtiyacını karşılamak amacıyla, Devlet Musikisi Konservatuvarı veya Tiyatro Akademisi olarak adlandırılabilecek ve bütün müzik şubelerini kapsayacak bir müessese kurulmalıdır. Bu kurumun, Musiki Muallim Mektebi, Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası ve Temsil Bölümü’nden oluşan bir akademi olarak yapılandırılması öngörülmüştür.

Söz konusu kanun tasarısı, 1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiştir. Bunun üzerine, Berlin’de öğrenci müfettişi olarak görev yapan Cevat Dursunoğlu’ndan (1892-1970), tasarının gerçekleştirilmesi sürecinde danışmanlık yapacak bir uzman bulması istenmiş ve 1935 yılında, ünlü Alman besteci ve teorisyen Prof. Paul Hindemith (1895-1963) ile anlaşma yapılmıştır.


Fotoğraf 3. Hindemith ve Akses

1935–37 yılları arasında ülkemize aralıklı olarak birkaç kez gelip, uzun süreler kalmak suretiyle, öneri ve tasarılarının uygulanmasını denetleyen Hindemith, on altı bölümden oluşan ayrıntılı bir rapor hazırlamıştır. Bu incelemeler sonucunda, kurulacak müessese bünyesinde, serbest müzik eğitimi verilen bir okul, müzik öğretmeni yetiştiren bir okul ve bir tiyatro okulu yer alması kararlaştırılmıştır. Müzik sınıflarının denetimini Hindemith üstlenirken, temsil sınıflarının idaresi Alman tiyatro oyuncusu Carl Ebert’e (1887-1980) verilmiştir.


Fotoğraf 4. Carl Ebert

Söz konusu yapılanma, 1936 yılında Musiki Muallim Mektebi dâhilinde gerçekleştirilmiştir. Öğretmen yetiştiren kısım Musiki Muallim Mektebi adıyla anılırken, müzik eğitimi ve tiyatro eğitimi veren kısımlar Devlet Konservatuvarı’nı teşkil etmiştir. Bu iki okul, 1938 yılına dek aynı binayı paylaşmışlardır. Musiki Muallim Mektebi, 1938-39 ders yılından itibaren Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü’ne aktarılmış ve Gazi Orta Öğretmen ve Terbiye Enstitüsü Müzik Şubesi adını almıştır.

6-12 Mayıs 1936 tarihleri arasında, Musiki Muallim Mektebi öğrencileri sınavdan geçirilerek, Konservatuvar bünyesine ilk öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. 1 Kasım 1936 tarihinde Devlet Konservatuvarı, eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. İlk mezunların diploma töreni ise,  3 Temmuz 1941 tarihinde, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı ve diğer devlet adamlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

20 Mayıs 1940’ta, dönemin Maarif Vekili Hasan Âli Yücel (1897-1961) tarafından, Devlet Konservatuvarı’nın kuruluş yasası hazırlanmıştır. Bu yasaya göre Konservatuvar; kompozisyon, orkestra şefliği, piyano-org-arp, yaylı sazlar, nefesli ve vurma sazlar ve şan şubelerine sahip Müzik Bölümü ile opera, tiyatro ve bale şubelerini kapsayan Temsil Bölümü’nden oluşmakta; orta ve yüksek olmak üzere iki tahsil derecesinde eğitim vermektedir. Yine aynı yasayla, Konservatuvar’a bağlı bir tiyatro ve opera uygulama sahnesi kurulmuştur. Bu kanun ile Konservatuvar, kurulacak diğer konservatuvarlara ve sahne sanatçısı yetiştiren kurumlara bir model teşkil etmiştir. Görüleceği üzere bugün kurumumuzda eğitim veren anasanat dallarının hemen hepsi, söz konusu kanunla şekillenmiştir.

Kuruluş yasasında açılacak bir bale şubesinden söz edilmesinde rağmen, ilk bale okulu Devlet Konservatuvarı’nın dışında, İstanbul’da şekillenmiştir. Resmi kuruluş yılı 1948 olan Yeşilköy Bale Okulu, Türk Hükümet ve İngiliz Kültür Heyeti işbirliği sonucunda, İngiliz Kraliyet Bale Okulu ve Topluluğu kurucusu Dame Ninette de Valois’in (1898-2001) danışmanlığıyla kurulmuştur. 1950 yılı Mart ayında, bu okulun Ankara’ya taşınarak, Devlet Konservatuvarı’na Bale Bölümü olarak dâhil olmasına karar verilmiştir.


Fotoğraf 5. Dame Ninette de Valois

1979 yılına ait bir yönetmelikle Bando Şefliği Sanat Dalı kurulmuştur. 1929 yılından, GaziOrta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü’ne aktarılışına dek Musiki Muallim Mektebi’nin yerine getirdiği, askeri bandolara şef ve eğitmen yetiştirme vazifesini, 1938 sonrasında Konservatuvar üstlenmiştir. Kurulan anasanat dalıyla birlikte, dört yıllık bir lisans programı dâhilinde eğitime devam edilmektedir.

1980’li yıllar, Konservatuvar için çok büyük bir değişime sahne olmuştur. Zira Konservatuvar artık bir üniversite çatısı altında eğitim vermeye başlamıştır.

Bir Akademik Birim Olarak Konservatuvar

1981’de çıkarılan 2547 sayılı kanun gereğince, tüm yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış; akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Bu çerçevede, Ankara Devlet Konservatuvarı, 20 Temmuz 1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne aktarılmıştır.

Konservatuvar, Hacettepe Üniversitesi bünyesine katılana dek, çeşitli bakanlıklara bağlı olarak eğitim vermiştir. 1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na dönüşen Maarif Vekâleti’ne bağlı olarak kurulan okulumuz, 1972 yılında Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı’na aktarılmış, 1975’ten 1982 yılına dek ise Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü idaresine tabi olmuştur.

Üniversiter yapılanmaya dâhil olmasıyla birlikte, kurumumuzda görev yapan eğitmenlerin akademik unvan gereksinimi gündeme gelmiş, 2809 sayılı kanuna 1983 yılında eklenen geçici 10. maddenin 2. fıkrası gereğince, sanat dallarında eğitim verenler, belirli dönemlerde öğretim üyeliğine yükseltilmiştir. Bu madde, 1986’ya dek yürürlükte kalmış, daha sonra öğretim üyeliğine atanmalar; önce YÖK, ardından üniversite tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda gerçekleşmiştir.

3 Aralık 1984 tarihinde Konservatuvar, gelişiminin önünü açmak üzere, fakülte yetkisine sahip kılınarak, doğrudan Rektörlük makamına bağlanmış ve böylece, Üniversite Senato’sunda temsil hakkı kazanmıştır.

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, bugünkü adresi olan Beşevler Yerleşkesi’ne taşınmıştır. Cebeci’deki tarihi binanın kulanım hakları Mamak Belediyesi’ne devredilmiştir.

Fotoğraf 6. Beşevler Yerleşkesi

Artık bir akademi çatısı altında bulunan Konservatuvar, 1986 yılında bir bilim dalına kavuşmuştur. İstemihan Taviloğlu, İlhan Baran, Ertuğrul Bayraktarkatal ve Halil Erdoğan Cengiz tarafından kurulan Etnomüzikoloji ve Folklor Bölümü, 1988 yılında eğitime başlamıştır. İlk bölüm başkanı İstemihan Taviloğlu'dur. Sonra sırası ile Ahmet Yürür, Nevit Kodallı, Muammer Sun, Ertuğrul Bayraktarkatal, Türev Berki ve Mehmet Göktepe bölüm başkanlığı görevini üstlenmişlerdir. 2007 yılında bölümün adı Müzikoloji olarak değiştirilmiş ve yeni bir yapılanmayla, mevcut olan Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı, Müzikoloji Anabilim Dalı’na dönüştürülerek yenilenen lisans ve yüksek lisans programıyla eğitime devam edilmiştir.

Yine 1986 yılında, Doç. Dr. Ahmet Kanneci’nin girişimiyle Gitar Sanat Dalı kurularak,  ilk Gitar Yarı Zamanlı Öğrenci Programı hayata geçirilmiştir. Sanat dalı bünyesinde, mevcut yarı zamanlı programa ilaveten, 2005 yılında tam zamanlı lisans,  2010 yılında ise yüksek lisans programı açılmıştır.

Devlet Konservatuvar’ında, Hacettepe Üniversitesi’ne katıldıktan sonra atılan bir başka büyük adım ise, Bale Anasanat Dalı altında Koreoloji-Koreografi Sanat Dalı’nın kurulmasıdır. Söz konusu sanat dalının açılmasıyla Konservatuvar, bugün dahi geçerli olan, Türkiye’de koreolojist yetiştiren tek kurum olma özelliği kazanmıştır.  Dönemin anasanat dalı başkanı Prof. İnci Kurşunlu'nun girişimi ve eğitim vermek üzere Rosalynd Elliott’un davet edilmesiyle, 1987’de eğitime başlanmıştır. 1995 yılında Bale Anasanat Dalı Başkanı Doç. Müride Aksan'ın girişimleri neticesinde; Fellow of the Institute of Choreology ünvanlı Suna Eden Şenel'in yönlendirmesi ve desteğiyle, bugün halen devam etmekte olan bir arşiv çalışması başlatılmıştır. Ayrıca, Türk bale eserleri ve Türk halk oyunlarının Benesh Hareket Notasyonu ile kaydedilmesi ve arşivlenebilmesi için  daha kapsamlı bir program oluşturulmasına karar verilmiş;  bu amaca yönelik olarak 1998 yılında sanat dalı başkanı Ç. Seda Altuğ’un girişimleri ve FI Chor. Suna Eden Şenel'in destekleriyle, yüksek lisans programı açılmıştır.

Konservatuvar’da eğitim veren sekiz anasanat dalının en genci, 2010 yılında eğitime başlayan Caz Anasanat Dalı’dır. Türkiye’de caz eğitimi vermek üzere, bir devlet üniversitesi bünyesinde açılan ilk birim olan anasanat dalı; caz bateristi Emre Kartari, orkestra şefi Prof. Erol Erdinç, Amerikalı saksafoncu George “Skip” Gailes ve Doç. Bige Bediz Kınıklı’ın çabalarıyla kurulmuştur. Kısa geçmişine karşın, yerli ve yabancı sanatçıların da katılımıyla, pek çok konser, festival, ustalık sınıfı ve atölye çalışmaları gerçekleştirmiş, Ankara’nın sanat yaşamının canlanmasına katkıda bulunmuştur.

Konservatuvar’ın Bugünü

Konservatuvar’da yürütülen yükseköğretimin yanı sıra, Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile ilköğretim; Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ile de ortaöğretim düzeyinde eğitim verilmektedir.

Konservatuvarımızın lisans yapılanmasında; Müzik, Sahne Sanatları ve Müzikoloji olmak üzere üç bölüm yer almaktadır. Bu bölümlere bağlı olan anasanat/anabilim ve sanat/bilim dalları aşağıda sergilenmektedir.

I. Müzik Bölümü

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı
Bando Şefliği Sanat Dalı
Kompozisyon Sanat Dalı
Piyano Anasanat Dalı
Arp Sanat Dalı
Piyano Sanat Dalı
Gitar Sanat Dalı
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
Keman Sanat Dalı
Viyola Sanat Dalı
Viyolonsel Sanat Dalı
Kontrabas Sanat Dalı
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı
Flüt Sanat Dalı
Obua Sanat Dalı
Klarinet Sanat Dalı
Fagot Sanat Dalı
Korno Sanat Dalı
Trompet Sanat Dalı
Trombon Sanat Dalı
Vurma Çalgılar Sanat Dalı
Tuba Sanat Dalı
Caz Anasanat Dalı

II. Sahne Sanatları Bölümü

Tiyatro Anasanat Dalı
Oyunculuk Sanat Dalı
Opera Anasanat Dalı
Opera Sanat Dalı
Şan Sanat Dalı
Bale Anasanat Dalı
Bale Dansçılığı Sanat Dalı
Koreografi-Koreoloji Sanat Dalı
Modern Dans Sanat Dalı

III. Müzikoloji Bölümü

Müzikoloji Anabilim Dalı
Müzikoloji Bilim Dalı

Konservatuvarımızda yer alan anasanat dallarının yürüttüğü lisansüstü programlar Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlı iken, Müzikoloji Anabilim Dalı’nın yürüttüğü yüksek lisans programı Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindedir. Anasanat/anabilim dallarınca yürütülen lisansüstü programlar aşağıdadır:

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı
Kompozisyon Sanatta Yüksek Lisans Programı
Kompozisyon Sanatta Yeterlik Programı
Orkestra ve Koro Şefliği Sanatta Yüksek Lisans Programı

Piyano Anasanat Dalı
Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Sanatta Yüksek Lisans Programı
Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Sanatta Yeterlik Programı
Piyano ve Arp Sanatta Yüksek Lisans Programı
Piyano ve Arp Sanatta Yeterlik Programı
Gitar Sanatta Yüksek Lisans Programı

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
Yaylı Çalgılar Sanatta Yüksek Lisans Programı
Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı

Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı
Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Yüksek Lisans Programı
Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı

Tiyatro Anasanat Dalı
Tiyatro Sanatta Yüksek Lisans Programı
Tiyatro Sanatta Yeterlik Programı

Opera Anasanat Dalı
Opera Sanatta Yüksek Lisans Programı
Opera Sanatta Yeterlik Programı

Bale Anasanat Dalı
Bale Dansçılığı Sanatta Yüksek Lisans Programı
Bale Dansçılığı Sanatta Yeterlik Programı
Koreoloji Sanatta Yüksek Lisans Programı

Müzikoloji Anabilim Dalı
Müzikoloji Yüksek Lisans Programı

Bu zengin yükseköğretim programları; 7 profesör, 15 doçent, 17 yardımcı doçent, 21 sanatçı öğretim elemanı, 14 sanat uygulatıcısı, 2 sahne uygulatıcısı, 1 uzman, 14 öğretim görevlisi, 4 okutman, 11 yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı, 50 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisinin teşkil ettiği 166 kişilik bir akademik personel vasıtasıyla yürütülmektedir.

Okulumuzun idari görevleri ise otuz kişilik bir personel tarafından yürütülmektedir. Bu köklü kurumun idaresini, kuruluşundan günümüze, sırasıyla İsmail Hikmet Ertaylan, Selahattin Öksüzcü, Emekli Albay Rauf Yener, Orhan Şaik Gökyay, Tevfik Ararad, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Mithat Fenmen, Tahsin Gülöksüz, Fuat Turkay, Şevki Taştan, Mehmet Doğanay, Mustafa Teksoy, İlhan Usmanbaş, Cahit külebi, Şeref Çayırlıoğlu, Gültekin Oransay,  Neriman Serdarlar, Muammer Sun, Muhsin Canpolat, İhsan Akpolat, İlyas Avcı, Ercivan Saydam, Ali Çerçioğlu, Cemil Sökmen(vekil), Aykut Doğansoy, İlhan Özsoy, Atilla Işıksun, Ersin Onay, Cüneyt Gökçer, Erol Gömürgen, Ali Doğan, Erol Belgin ve Kazım Murat Tamer üstlenmiştir.

Konservatuvar’lı olmak

Okulumuz, Atatürk’ün talimatıyla açılmış, Cumhuriyet’in ilk konservatuvarı olması sebebiyle, ülkemizdeki diğer sanat kurumlarına örnek teşkil etmiş, bugüne dek yetiştirdiği değerli sanatçıları ve akademisyenleriyle ulusal ve uluslararası platformda yüksek başarılara imza atmıştır.

Kuruluşundan günümüze dek, yerli ve yabancı çok sayıda değerli sanatçı ve akademisyeni barındırmış olan eğitim kadrosu, Konservatuvarımız için nesiller boyu süren bir övünç kaynağı olmuştur. Her biri Türk sanatına yön vermiş, alanına damgasını vurmuş; Mesut Cemil, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, Ferhunde Erkin, Mithat Fenmen, Ayşe Savaşır, Cevat Memduh Altar, Sabahattin Kalender, Nevit Kodallı, Cüneyt Gökçer, Muhsin Ertuğrul, İlhan Usmanbaş ve Muammer Sun gibi büyük ustaların ellerinde şekillenen öğrenciler, ülkemizin sanat kültürüne önemli katkılar sağlamıştır.

Konservatuvarımızın, yetmiş altı yıllık tarihi boyunca mezun ettiği sanatçılardan; Kemal İlerici, Nevit Kodallı, Bülent Oran, Ferit Tüzün, Yıldırım Önal, Hikmet Şimşek, Kerim Afşar, Tijen Par, Filiz Ali, Raif Alnıaçık, Mahir Cenova, Suat Taşer, Ecder Akışık, Muammer Sun, Bozkurt Kuruç, Kartal Tibet, Cüneyt Gökçer, Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Ayten Gökçer, Yücel Erten, Işıl Yücesoy, Çetin Tekindor, Ruhi Su, Atilla Olgaç, Rengim Gökmen, Sumru Yavrucuk, Burçin Büke, Sıdıka Özdil, İnci Özdil, Mahir Günşiray, Hülya Aksular, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Derya Baykal, Tarık Ünlüoğlu, İstemi Betil, Fazıl Say, Meriç Sümen, Işık Yenersu, Gürer Aykal, Alev Sezer, Lemi Bilgin, Tamer Levent, Selçuk Yöntem, Çetin Işıközlü, Özgür Aydın, İnci Kurşunlu, Sait Sökmen, Tan Sağtürk akla gelen ilk isimlerdir.

Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve akademisyenlerimizin birçoğu, gerek ülkemizde, gerekse dünyanın pek çok önemli merkezinde sanatsal ve bilimsel çalışmalarını başarıyla sürdürerek, üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Hem yurt içi, hem de yurtdışında düzenlenen prestijli yarışmalarda önemli dereceler kazanan pek çok öğrencimiz ise, okulumuz için başlı başına bir gururdur.

Örneğin, piyano alanında adından söz ettiren ARD (Özgür Aydın, 1997), Maria Callas Grand Prix (Özgür Aydın, 2002), J. W. Peelemans (Mühiddin Dürrüoğlu, 1997), Bremen (Emre Elivar, 1999), Arthur-Schnabel (Emre Elivar, 2002), Ibla Grand Prize (Emrecan Yavuz, 2006), Yves Nat (Elif Akar, Cem Babacan, 2007), ve Pietro Argento (Kenan Tatlıcı, 2011) gibi uluslararası yarışmalar; konservatuvarımızda yetişmiş sanatçıların derece kazandığı yarışmalardan sadece birkaçıdır.

Andres Segovia Onur Madalyası (Ahmet Kanneci, 2010) ve Fransa Orleans Uluslararası Gitar Yarışması (Eren Süalp, 1999; 2002) birincilikleri,  gitar sanat dalımızca kazanılan ödüllere örnektir. 7ème Concours International de Composition Henri Dutilleux ikinciliği (Yiğit Kolat, 2011) kompozisyon sanat dalı mezunumuza aittir.

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı’mızca kazanılan, son yıllara ait ödüller arasında; Paris Uluslararası Genç Yetenekler Kontrbas Yarışması üçüncülüğü (Emre Erşahin, 2008), Uluslararası Çaykovski Yarışması ikinciliği (Seyithan Karabacak, 2009)  ve En İyi Pedagog Ödülü (Alper Müfettişoğlu, 2009), New York Uluslararası Genç Müzisyenler Yarışması üçüncülüğü (Emre Erşahin, 2010) ve En İyi Pedagog Ödülü (Alper Müfettişoğlu, 2010), Berlin Genç Yetenekler ve Brno 11. Uluslararası Kontrbas Yarışması ikincilikleri (Seyithan Karabacak, 2010; 2011), ile Bakü 1. Dünya Gençlik Klasik Müzik Yarışması ikinciliği (Seyithan Karabacak, 2012) sayılabilmektedir.

Oda müziği alanında ise, Numus 2002 Pan-am Oda Müziği Yarışması birincisi (Ozan Tunca, 2002) gibi, Weikersheim Müzik Festivali (Koral Çalgan), The British Council’in düzenlediği Yılın Genç Müzisyeni ve Neerpelt Avrupa Müzik Festivali (Burak Marlalı, 1999) yarışmalarında da kazananlar Konservatuvar’lıdır.

Opera Anasanat Dalı’mızın başarı gösterdiği yarışmalar arasında, Siemens, Sofia European Opera Singing, Francesco Vinas opera yarışmaları, Maria Callas Grand Prix, Leyla Gencer, Halina-Halska ve Fransa uluslararası şan yarışmaları yanı sıra Mozart, Rheinsberg Schloss Kammeroper ve Riccardo Zamponai yarışmaları sayılabilmektedir.

Prof. Dr. Türev Berki, Prof. Çetin Işıközlü, Prof. Rengim Gökmen, Prof. Erol Erdinç, Doç. Dr. Ahmet Kanneci ve Prof. Muammer Sun gibi eğitmenlerimiz ise, üniversitemiz tarafından verilen Hacettepe Üniversitesi Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür.

2012 yılında düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı I. Ulusal Piyano Yarışması, üniversitemiz bünyesinde gerçekleşen ilk piyano yarışmasıdır. Devlet Sanatçısı İdil Biret, Devlet Sanatçısı Ayşegül Sarıca, Devlet Sanatçısı Verda Erman, Prof. Semra Kartal, Prof. Binnur Ekber, piyanist Özgür Aydın ve piyanist, besteci Mühiddin Dürrüoğlu’nun jüride yer aldığı yarışma, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, okulumuz öğrencilerinin kazandığı birincilik, ikincilik, Türk Bestecisi Özel Ödülü ve Ferhunde Erkin Jüri Özel Ödülü ise üniversitemizi bir kez daha gururlandırmıştır.

Okulumuz, ileri sanat faaliyetlerinin yanı sıra, bünyesinde barındırdığı Müzikoloji Bölümü ile birlikte; kitap, makale, bildiri, sempozyum, panel, konferans ve seminer gibi farklı türlerde bilimsel çalışmalarda da kendini göstermektedir.

Konservatuvarımızın sahip olduğu bir başka değer olan Koreoloji-Koreografi Sanat Dalı, ülkemizde koreolojist yetiştiren tek kurum olmakla birlikte, sanat dalının kuruluşunda emeği geçen Suna Eden Şenel’in, Royal Academy of Dance’nin verdiği en üst ünvan olan Fellow of the Institute of Choreology’ye sahip ender sanatçılardan biri olması da ayrı bir gurur vesilesidir.

Kurumumuzun, bir başka güçlü yönü ise bünyesindeki zengin kütüphanedir. Öğrenci ve akademisyenlerin, sanatsal ve bilimsel çalışmalarında başvurabilecekleri önemli bir kaynak olan Konservatuvar kütüphanesi 1936 yılında kurulmuş, 1982 yılında okulumuzla birlikte Hacettepe Üniversitesi bünyesine katılmıştır. 2008 yılında, yeniden yapılandırılması ve çağdaş bilgi hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen bir alt yapı projesi kapsamında ele alınan kütüphanemiz, 2011 yılından itibaren Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bağlı olarak; bütünleşik otomasyon sistemi, elektronik veri tabanları, bünyesinde nadir eserler koleksiyonunu da barındıran 8181 kitap, 101 DVD, 1408 plak, 4987 nota, yüksek kaliteli ses ve görüntü istasyonları, Osmanlıca, Türkçe ve Arapça elyazması nota ve kitaplar ile Konservatuvarımızın yanı sıra ülke çapındaki diğer müzik eğitim kurumlarına da hizmet vermektedir.

Fotoğraf 7: Kütüphanemiz

Konservatuvarımızın en etkin birimlerinden biri de, ilk konserini Prof. Erol Erdinç idaresinde 2002 yılında vermiş olan Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası’dır. 1998 yılında Hacettepe Oda Orkestrası olarak kurulan ve zamanla, akademisyenlerin yanı sıra lisans öğrencilerinin de katılımıyla kadrosu genişleyen orkestra, yurt içi turnelerinden başka; Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Fransa, Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkelerde de konser vermiş, festivallere katılmıştır. Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası ayrıca 2007-2010 yıllarında Ankara Müzik Festivali’nin açılış konserlerini gerçekleştirmiştir. Orkestra, Erol Erdinç’in yanı sıra Rengim Gökmen, Naci Özgüç, İbrahim Yazıcı, Burak Tüzün gibi Türk şeflerden başka, Roger Bausier, Dominique Fanal, Evgeny Bushkov, Server Ganiev gibi yabancı şeflerle de konserler vermiştir. Orkestramızın eşlik ettiği sanatçılar arasında; İdil Biret, Gülsin Onay, Ayhan Baran, Şefika Kutluer, Suna Kan, Cihat Aşkın, Reşit Erzin, Kerem Görsev, Tuğrul Ganiev, Alexander Rudin, Brigitte Engerer, Alexander Markov, Alexander Shustin, Cristina Ortiz, Ricardo Moyano, Jorge Cardoso, Marina Tarasova, Aniello Desidero, Isabelle Poulenard, Christian Plouvier gibi ünlü solistler yer almaktadır.   

Fotoğraf 8. Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası

Kuruluşundan itibaren, Ahmed Adnan Saygun, Muammer Sun, Hikmet Şimşek, Muzaffer Arkan gibi ünlü şeflerle çalışan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Korosu, günümüzde okulumuz öğrencilerinden oluşan ayrı iki koro olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2005’ten beri Çiğdem Aytepe ile çalışan Lisans Korosu ve 2006’dan beri Atilla Çağdaş Değer’in yönettiği İlköğretim Korosu’nun dışında, yine Aytepe ve Değer’in idaresindeki Hacettepe Gençlik Korosu ve Hacettepe Çocuk Korosu, defalarca Türkiye Korolar Şenliği’ne katılarak ödüller almış, yurtiçi ve yurtdışında birçok konser vermiştir.

Bugün okulumuzda; yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar ve piyano için olmak üzere üç çalgı bakım-onarım atölyesi bulunmaktadır. Bu atölyeler, ülkemizde kurulan en köklü ve tecrübeli bakım-onarım atölyeleri olmaları sebebiyle, konservatuvar dışındaki diğer sanat kurumlarına da hizmet vermekte, daha sonra kurulan atölyelere ise deneyimleriyle yol göstermektedir. 1976-1990 yılları arasında Piyano Yapım Onarım Bölümü olarak eğitim veren piyano atölyesi, bugün Konservatuvar’da muhafaza edilen ve bölümün kurucusu İbrahim Sakarya ve ekibi tarafından yapılan ilk Türk piyanolarının üretildiği yer olarak, ayrı bir öneme sahiptir.  Bunun yanı sıra, bugün Ankara Palas’ta sergilenen, Atatürk’ün kullanmış olduğu piyanolar da, bu atölyede, yine Sakarya ve ekibi tarafından, orijinali bozulmadan yenilenmiştir.

Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in bize değerli bir mirası olan Konservatuvarımız tüm bu benzersiz yönlerinin yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi gibi Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birinin bünyesinde olmanın sağladığı güçle birlikte, nesillerdir süregelen başarılarına ivme kazanarak devam etmekte ve bu mirası gururla taşımaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800 Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr